مزرعه حیوانات

اگر اشتباه نکنم، سه سال پیش بود که کتاب “مزرعه حیوانات” و “بررسی روانشناختی خودکامگی” را خریدم، و تا دیشب نخوانده در گوشه‌ای از قفسه کتاب رها شده بودند. برای کارهای مرتب سازی، کلِ خانه را بهم زده‌ام و کتاب‌هایم نیز در گوشه‌ای آواره و دور از رحم مهربان و مادرانه قفسه کتاب در انتظار پایان این مرتب سازی هستند، لحظات استراحتم را با خواندن کتاب می‌گذرانم، فصل دیگری از کتاب “قوی سیاه” را پایان […]
ادامه مطلب