اندکی مراعات

قدم که روی پله ها میگذاری، بوی بد سیگار اذیتت می‌کند.
مکث می‌کنی، اما خب انتخاب محل با تو نبوده و تو میهمان هستی پس بقیه پله‌ها را هم با اکراه طی میکنی.
وارد که میشوی چند جوان میبینی که با دیدنت کمی خودشان را از آن حالت ولو خارج میکنند و این بوی گند […]