فلسفه‌ی ملال، کتابی که فهمیدم و نفهمیدمش.

مطالعه پست

دلیل انتخاب این کتاب: در حال جستجوی یک کتاب بودم، که نام این کتاب را دیدم و از لحظه‌ای که  متوجهش شدم از آن خوشم آمد، ملال برایم جالب بود. باید کتاب‌های دیگری می‌خواندم اما این کتاب از ذهنم خارج نمی‌شد و فکر می‌کنم چیزی حدود یک ماه لینک مربوط به این کتاب روی مرورگرم باز ماند و هرازگاهی به آن سر می‌زدم. تا اینکه دیگر هفته‌ی گذشته توان مقاومت نخریدن این کتاب را از […]
ادامه مطلب