علف‌های هرز

شده چیزی بخرید و کلی خوشحال بشید و کلی خاطره با اون داشته باشید و هر زمان که می‌بینیدش خاطرات رو براتون زنده کنه؟
گلدون‌هایی تو حیاط داریم که من این حس‌ها رو بهش دارم، کلی ذوق داشتم براشون و هر صبح بهشون رسیدگی می‌کردم، چندوقتی بود که دوست نداشتم زیاد بهشون نزدیک بشم، در […]