انسان و تنهایی

انسان و تنهایی
مطالعه پست

دیر یا زود انسان به عمق تنهاییش پی خواهد برد. شاید این حس تنهایی را بارها در مسیر زندگی تجربه کند و فراموش کند، آنقدر سرگرم بشود و درگیر، که گرد فراموشی روی حسش را بگیرد تا در لحظه مرگ رویارویی عمیقی با تنهایی داشته باشد و بداند که تنهاست، تنهای تنها. شاید نعمت بزرگی باشد که قبل از مرگ درک کنی که تنهایی و عمیقا حسش کنی و به عنوان بخشی از زندگیت بپذیری، […]
ادامه مطلب