ما خودمان نیستیم!

مطالعه پست

مدتی است که به بعضی از مفاهیمی که در ذهن دارم دقت می‌کنم، هم در خودم و هم در دیگران. و این فکر کردن شاید به واسطه‌ی هم‌مسیر شدن بخشی از زندگیم با افراد مختلف با اندیشه و عقاید متفاوت و گاه متضاد خودم است. نتیجه این شد که فکر می‌کنم ادعای بزرگی است که بگوییم ما خودمان تصمیم می‌گیریم و خودمان مفاهیم را تعریف می‌کنیم. تعریفی(تصویری) که از موارد زیر در ذهنمان داریم چگونه […]
ادامه مطلب