قدر این آدم‌ها و این لحظات را بیشتر بدان.

مطالعه پست

قدر این آدم‌ها و این لحظات را بیشتر بدان:
قدر همسری که وقتی در مهمانی هست که تو نیستی، احتمالا سیبی، هلویی یا هر میوه دیگری که به او تعارف شده به همراه خود می‌آورد تا دوتایی بخورید، قشنگ‌تر از این می‌توانست بگوید به یادت هست؟