مرگ الگوها به دست طرفدرانشان

مطالعه پست

بنظرم بشر از لحظه‌های آغازین که توان تقلید را پیدا می‌کند شروع به الگوسازی برای خودش می‌کند. اولین الگوهای او پدر و مادرش هستند و از آن‌ها بسیار می‌آموزد. کم‌کم در گروه همسالان و دبیران به دنبال الگو می‌گردد و هر چه قوه‌ی تعقلش رشد می‌کند شروع به انتخاب الگو با معیارهای خویش می‌کند و شاید در این مسیر الگوهای قبلی برای او کاملا رنگ ببازند یا الگوهای جدیدش نیز همسو با همان الگوهای قبل […]
ادامه مطلب