هنر گام زمان
هنرِ گامِ زمان

هنرِ گامِ زمان

می‌دانم که از هر چیزی به اندازه‌ی ظرف وجودم برداشت می‌کنم و گاه زشتی و زیبایی و حال و هوای وجودم تاثیر بر برداشت من دارد. امروز از آن روزهایی بود که نه نوشتن حالم را جا آورد، نه خواندن، نه حرف زدن و نه غر زدن و نالیدن و نه حتی خلوت و گریستن. […]

خواندن با صدای بلند

پست قبلی را با صدای بلند برای خودم خواندم، دیدم که اثر گذاریش چندین برابر شد، عادت به خواندن با صدای بلند کتاب‌ها را ندارم، ولی تجربه جالبی بود، احساساتم بیشتر درگیر شد.[…]