یِکُم هر ماه

روزهای آخر هر ماه و روز اول هر ماه برایم شبیه بقیه روزها نیست.

روزهای آخر هر ماه حواسم هست که روز اول ماه بعد یادم نرود، خواسته‌ات یادم هست، قرار شد وقتی نبودی من تا آخر بودنم به جای تو عهدت را انجام بدهم.

برای روزهای نبودنت هم نگران بودن ما بودی.

فقط روح مادرانه است که می‌تواند انقدر وسیع باشد.