نمی‌شود کاری کرد

جایی میان قلب هست

که هرگز پر نمی‌شود

یک فضای خالی

و حتی در بهترین لحظه‌ها

و عالی‌ترین زمان‌ها

می‌دانیم که هست

بیشتر از همیشه

می‌دانیم که هست

جایی میان قلب هست

که هرگز پر نمی‌شود

و ما

در همان فضا

انتظار می‌کشیم و

انتظار می‌کشیم.

 

پی‌نوشت: از کتاب “برای من غمگین نشوید” چارلز بوکوفسکی.