در مسیر زندگی

یکی از تلخ‌ترین لحظات زندگی آنجاست که آدم‌های مقاوم زندگیت را می‌شکند

آنجا که ناتوانیشان را میبینی

آنجاست که کوهت فرو میریزد، خودت و زندگی

زندگی بیش از پیش نشانت میدهد که هیچ معنایی ندارد، هیچ معنایی

تو میمانی و یک خرابه که از نو باید آبادش کنی

تو میمانی و یک امید بی‌رمق

دستت را دور آخرین سوسوی آتش امیدت میگیری که طوفان حقیقت خاموشش نکند

تو میمانی و خاطرات

 

خداحافظ مادربزرگ