درباره‌ی من

متولد یک روز برفی در آخرین روزهای سال ۶۵ .

به دنبال یافتن معنا و سبک زندگی که بهای صرف کردن زندگیش برای آن را داشته باشد.

گاهی فکر می‌کند آن را یافته است  و گاه فکر می‌کند فرسنگ‌ها از آن دور شده است، گاهی در مسیر حتی خودش را نیز گم می‌کند. اما دست از تلاش برنمی‌دارد.

آرزوی رشد کردن و رشد دادن دارد.

و موجودیست در حال تغییر…

پی‌نوشت: اولین تعریف در تاریخ ۱۷ آذر ۹۶