حریم شخصی

داشتم با دوستی صحبت می‌کردم و بهش گفتم، بخاطر این که شخصی سوالی پرسیده که ربطی به او ندارد، اعصابم خورد شده و امکان اصابت ترکش به او هست و کمتر سر‌به‌سرم بگذارد.

وقتی موضوع رو براش شرح دادم و گفتم از نظر من شخصی هست و اجازه ورود به این مسئله رو نداشت، گفت نه این مسئله کجاش شخصی هست!

و گفت، بقیه علم غیب ندارن حد و مرز تو رو بدونن و ناراحتیت بخاطر این هست که تفکرات دیگران مطابق سلیقه تو نیست.

دارم فکر میکنم آیا صرفا چون من خوشم نمی‌آید کسی در مورد مسئله‌ی خاصی ازمن سوال بکند، یا حساسیت من نسبت به آن موضوع باعث می‌شود این مسئله در دسته مسائل مربوط به حریم شخصی من جای بگیرد یا خیر؟.

اصلا چه چیزی شخصی بودن یک مسئله را مشخص می‌کند؟ معیار خاصی برای سنجش حریم شخصی افراد وجود دارد؟

من نگاهم این بود که هر شخص، برای خودش حریم شخصیش را مشخص می‌کند و یکسری از مسائل نیز در عرف در این دسته جای گرفته‌اند، ولی صحبتِ با دوستم و زاویه دید او مرا به فکر فرو برد که آیا من بیش از حد حساس هستم و با کاهش حساسیت‌هایم کمتر اذیت خواهم شد یا حق با من است و دیگران حق ورود به مسائلی که من شخصی می‌دانم را ندارند.